Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku organizuje i prowadzi:

 

 1. Szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012r. poz. 488).

   

 2. Szkolenia okresowe, kwalifikacja wstępna, przyspieszona, uzupełniająca kierowców wykonujących przewóz drogowy

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1005)

   

 3. Szkolenia dla kierowców i przewoźników drogowych - szkolenia na zamówienie

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późń. zm.)

   

 4. Szkolenia osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 143)

   

 5. Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619)

   

 6. Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

  Podstawa prawna:  

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

   

 7. Szkolenie kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619)

   

 8. Szkolenia dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych ADR-BHP

  Podstawa prawna:  

  • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r.
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)

   

 9. Szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla uprawnionych diagnostów

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. 2014, poz. 1836)

   

 10. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 837)

   

 11. Szkolenia kierowców i konwojentów zatrudnianych przy transporcie zwierząt

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) Nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005r.)

   

 12. Kurs kwalifikacyjny kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późń. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232)

   

 13. Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

  Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późń. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232)

   

 14. Praktyczny Kurs Ratowania Życia

  Podstawa prawna:  

  • Zarządzenie Nr 13/2011 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 14 marca 2011r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Sztabińska

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Lisowska

Data wytworzenia: 2013-01-22

Wprowadzający: Emilia Lisowska

Data wprowadzenia: 2004-03-16

Data modyfikacji: 2016-04-11

Opublikował: Emilia Lisowska

Data publikacji: 2004-03-16