Finanse Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową (pozabudżetową) na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2002r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443).

W zakresie nieuregulowanym przepisami rozporządzenia stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Ośrodek jest samofinansującą się wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną.

Przychodami Ośrodka są:

  1. wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  2. wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. pozostałe wpływy z działalności, o której mowa w § 4 Statutu Ośrodka,

Rozchodami Ośrodka są wydatki na: 

  1. bieżące utrzymanie Ośrodka,
  2. prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii prawa jazdy,
  3. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które Ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki,
  4. inwestycje związane z działalnością Ośrodka,

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, który określa kierunki działania na rok następny.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz informacją dodatkową po zakończeniu roku przedkłada Zarządowi Województwa do zatwierdzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Bartoszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Lisowska

Data wytworzenia: 2012-10-23

Wprowadzający: Emilia Lisowska

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Data modyfikacji: 2012-10-24

Opublikował: Emilia Lisowska

Data publikacji: 2003-09-23