Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 1. udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, np. na stronie firmowej  WORD w Białymstoku,
 3. przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 1. dla informacji publicznej udostępnianej w BIP WORD w Białymstoku lub na stronie firmowej Ośrodka:
  Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP lub na stronie firmowej WORD w Białymstoku nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
  1. poinformowania o źródle pozyskania informacji w postaci zapisu o treści: „Źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku http://bip.wordb.wrotapodlasia.pl/” lub „Źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku http://www.word.bialystok.pl”, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od WORD w Białymstoku;
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 2. dla informacji publicznej udostępnionej na wniosek:
 1. Jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
  1. poinformowania o źródle pozyskania informacji, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od WORD w Białymstoku;
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 2. WORD w Białymstoku może określić warunki udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania inaczej niż określono w punkcie 1) powyżej – odrębnie dla każdego wniosku. W takiej sytuacji WORD w Białymstoku przedstawi wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

WORD w Białymstoku zapewnia możliwość wykorzystywania informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub innych przepisów prawa.

Zakres odpowiedzialności WORD w Białymstoku za przekazywane informacje:

WORD w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej w BIP WORD w Białymstoku lub na stronie firmowej WORD w Białymstoku, jak też informacji publicznej udzielonej na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

 1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WORD w Białymstoku, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012r. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych WORD w Białymstoku może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

WORD w Białymstoku może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty wlicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonymi we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 2. koszty elektronicznych nośników danych;
 3. koszty pracy dodatkowej;
 4. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu WORD w Białymstoku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.  
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego WORD w Białymstoku uzyskał dany utwór.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami, z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznej celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Załączniki do treści

 • Wniosek (PDF, 1,18 MB)

  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Emilia Lisowska

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Lisowska

Data wytworzenia: 2012-12-03

Wprowadzający: Emilia Lisowska

Data wprowadzenia: 2012-12-03

Data modyfikacji: 2012-12-03

Opublikował: Emilia Lisowska

Data publikacji: 2012-12-03