Egzamin państwowy

Warunki ogólne

[rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz. 995)]

 

§ 9. Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie:

 1. prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,
 2. prawa jazdy kategorii A, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
 3. prawa jazdy kategorii A2, B, C lub D, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
 4. prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiadają wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów,
 5. o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii prawa jazdy

– uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

§ 10.

 1. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz składa odpowiednio:
 1. dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 2. wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy; (pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia; o udział w egzaminie dodatkowego egzaminatora, który będzie nadzorował ten egzamin, wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego)
 3. wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora.
 1. W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

§ 11.

 1. Ośrodek egzaminowania:
 1. na podstawie informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez właściwy organ do wydania prawa jazdy lub pozwolenia wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców – jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;
 2. przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty:
 1. sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje je z dokumentem tożsamości,
 2. rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;
 1. wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 1. W razie wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 2. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przy­stąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.

§ 12.

 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli:
 1. okaże jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
 1. dowód osobisty,
 2. kartę pobytu,
 3. paszport;
 1. okaże prawo jazdy w przypadku osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4.
 1. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
 2. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
 1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 3. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 13.

 1. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:
 1. zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 54 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy; (osoba niepełnosprawna wymagająca przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia, pojazdu bez pedału sprzęgła)
 2. zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
 1. wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
 2. spodni z długimi nogawkami,
 3. kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 4. rękawic zakrywających całe dłonie;
 1. zapewnienie przez osobę egzaminowaną obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie się, jeżeli osoba egzaminowana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 oraz z 2012 r. poz. 986);

§ 14. Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami:

 1. potwierdza:
 1. tożsamość osoby egzaminowanej,
 2. zgodność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z danymi zawartymi w legitymacji instruktora mającego razem z osobą egzaminowaną brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego;
 1. w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy (dotyczy osoby, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu), wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia bada­nia osoby egzaminowanej w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w jej organizmie;
 2. w przypadku gdy instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego zakłóca lub uniemożliwia przebieg tego egzaminu, może nakazać temu instruktorowi opuszczenie pojazdu egzaminacyjnego lub placu manewro­wego ośrodka egzaminowania;
 3. sprawdza, czy osoba, o której mowa w § 9 pkt 2 lub 4, posiada dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami.

§ 15. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:

 1. nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
 2. osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
 1. odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2,
 2. zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
 3. nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z upraw­nień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
 4. nie okazała prawa jazdy – dotyczy osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4,
 5. spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
 6. nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2–4;
 1. nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;
 2. warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;
 3. stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu pań­stwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.

§ 16. Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

 1. jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
 2. jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem;
 3. na wniosek osoby egzaminowanej.

§ 17.

 1. Dyrektor może okresowo wstrzymać przeprowadzanie egzaminów praktycznych z przyczyn, o których mowa w § 15 pkt 4, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwego marszałka województwa.
 2. Wznowienie przeprowadzania egzaminów następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich wstrzymania.
 3. Czas wstrzymania przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, nie jest wliczany do czasu ważności pozy­tywnego wyniku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy.

§ 31. Pozytywny wynik egzaminu państwowego uzyskuje osoba, która otrzymała pozytywny wynik z części teoretycz­nej i części praktycznej egzaminu państwowego – jeżeli ich zdanie jest wymagane.

§ 32. W przypadku gdy osoba egzaminowana:

 1. zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wy­niku egzaminu państwowego lub
 2. korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie

– uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego. ‍

§ 33. W przypadku określonym w:

 1. § 15 pkt 1, 2 lit. c–f, 3–5, § 16 pkt 2, § 17 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy – przyjmuje się, że osoba nie przystąpi­ła do egzaminu;
 2. § 13 ust. 1 pkt 2 i 3, § 15 pkt 2 lit. a i b, oraz w przypadku niezgłoszenia się na egzamin państwowy w wyznaczonym terminie przez osobę skierowaną na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy – przyjmuje się, że osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.

§ 38. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, egzamin państwowy może być przepro­wadzony bez instruktora, po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instrukto­ra w egzaminie państwowym.

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Janowski, Egzaminator Nadzorujący - Kierownik Działu Egzaminowania

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Lisowska

Data wytworzenia: 2013-02-06

Wprowadzający: Emilia Lisowska

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Data modyfikacji: 2013-02-07

Opublikował: Emilia Lisowska

Data publikacji: 2003-09-23