Rejestry publiczne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku prowadzi w formie elektronicznej  następujące rejestry danych:

  1. rejestr kandydatów na kierowców,
  2. rejestr osób uczestniczących w kursach i szkoleniach,
  3. rejestr instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców (aktualizowany przez Instytut Transportu Samochodowego).

 

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym:

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692) dane zgromadzone w rejestrze publicznym udostępnia się podmiotom publicznym albo podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji  - w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Dane te udostępniane są na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, złożony w formie pisemnej w Sekretariacie (pokój nr 15) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64 lub elektronicznej.

Druk wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji.

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

W przypadku stwierdzenia braków wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (CD, DVD). Dane w formie elektronicznej udostępnia się w formatach: doc, xls, PDF.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały pozyskane. Podmiot ten odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

 

Załączniki do treści

  • Wniosek (DOC, 30,5 KB)

    Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

  • Wniosek (PDF, 141,32 KB)

    Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Metryka strony

Udostępniający: Emilia Lisowska

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Lisowska

Data wytworzenia: 2012-05-22

Wprowadzający: Emilia Lisowska

Data wprowadzenia: 2012-05-23

Data modyfikacji: 2012-05-23

Opublikował: Emilia Lisowska

Data publikacji: 2012-05-23