Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2058), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania:

  1. niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, w przypadku kiedy nie wymaga przygotowania (art. 10 ust. 2),
  2. na wniosek, kiedy jej wytworzenie wymaga przygotowania (art. 10 ust.1).

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok. Wzór wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej WORD w Białymstoku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. W takim przypadku udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

 

Załączniki do treści

  • Wniosek DOC (DOC, 31 KB)

    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Wniosek PDF (PDF, 59,7 KB)

    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Emilia Lisowska

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Lisowska

Data wytworzenia: 2009-08-19

Wprowadzający: Emilia Lisowska

Data wprowadzenia: 2009-08-19

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Emilia Lisowska

Data publikacji: 2009-08-19